ที่
เลข SMIS
ชื่อสถานศึกษา
1
32012001
สุรวิทยาคาร
2
32012002
สิรินธร
3
32012003
สวายวิทยาคาร
4
32012004
นาดีวิทยา
5
32012005
ศรีไผทสมันต์
6
32012006
รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
7
32012007
สุรินทร์ภักดี
8
32012008
พญารามวิทยา
9
32012009
สุรินทร์ราชมงคล
10
32012010
โชคเพชรพิทยา
11
32012011
สุรินทร์พิทยาคม
12
32012012
วีรวัฒน์โยธิน
13
32012013
มหิธรวิทยา
14
32012014
นาบัววิทยา
15
32012015
ศรีรามประชาสรรค์
16
32012016
ตั้งใจวิทยาคม
17
32012017
ท่าสว่างวิทยา
18
32012018
แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
19
32012019
เทนมีย์มิตรประชา
20
32012020
จอมพระประชาสรรค์
21
32012021
เมืองลีงวิทยา
22
32012022
บุแกรงวิทยาคม
23
32012023
หนองสนิทวิทยา
24
32012024
ศีขรภูมิพิสัย
25
32012025
แตลศิริวิทยา
26
32012026
ห้วยจริงวิทยา
27
32012027
กุดไผทประชาสรรค์
28
32012028
จารย์วิทยาคาร
29
32012029
มัธยมจารพัตวิทยา
30
32012030
หนองแวงวิทยาคม
31
32012031
ขวาวใหญ่วิทยา
32
32012032
วังข่าพัฒนา
33
32012033
ยางวิทยาคาร
34
32012034
สุรพินท์พิทยา
35
32012035
พนาสนวิทยา
36
32012036
ศรีสุขวิทยา
37
32012037
สำโรงทาบวิทยาคม
38
32012038
สินรินทร์วิทยา
39
32012039
แร่วิทยา
40
32012040
บึงนครประชาสรรค์
41
32022001
ชุมพลวิทยาสรรค์
42
32022002
เมืองบัววิทยา
43
32022003
ลำพลับพลาวิทยาคาร
44
32022004
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
45
32022005
ลานทรายพิทยาคม
46
32022006
เมืองแกพิทยาสรรค์
47
32022007
พรมเทพพิทยาคม
48
32022008
ช้างบุญวิทยา
49
32022009
ทุ่งกุลาพิทยาคม
50
32022010
โนนแท่นพิทยาคม
51
32022011
ศรีปทุมพิทยาคม
52
32022012
รัตนบุรี
53
32022013
ดอนแรดวิทยา
54
32022014
เบิดพิทยาสรรค์
55
32022015
ธาตุศรีนคร
56
32022016
แกศึกษาพัฒนา
57
32022017
ทับโพธิ์พัฒนวิทย์
58
32022018
หนองอียอวิทยา
59
32022019
หนองขุนศรีวิทยา
60
32022020
สนมวิทยาคาร
61
32022021
นารายณ์คำผงวิทยา
62
32022022
โนนเทพ
63
32022023
ประดู่แก้วประชาสรรค์
64
32032001
ประสาทวิทยาคาร
65
32032002
โคกยางวิทยา
66
32032003
ตานีวิทยา
67
32032004
ไทรแก้ววิทยา
68
32032005
ทุ่งมนวิทยาคาร
69
32032006
เชื้อเพลิงวิทยา
70
32032007
ตาเบาวิทยา
71
32032008
กาบเชิงวิทยา
72
32032009
แนงมุดวิทยา
73
32032010
โคกตะเคียนวิทยา
74
32032011
ปราสาทเบงวิทยา
75
32032021
พนมดงรักวิทยา
76
32032012
สังขะ
77
32032013
กระเทียมวิทยา
78
32032014
ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
79
32032015
ขนาดมอญพิทยาคม
80
32032016
มัธยมทับทิมสยาม 04
81
32032017
พระแก้ววิทยา
82
32032018
เทพอุดมวิทยา
83
32032019
บัวเชดวิทยา
84
32032020
มัธยมศรีลำเภาลูน
85
32032022
ศรีณรงค์พิทยาลัย